مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

«نـفی» و «اثبـات»هـای جمهـوری اسـلامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “اشراق” نوشت:

نفی  اثبات 

از جمله اصطلاحات گویا و روشن،تعبیر «نفی»ها و «اثبات»های نظام جمهوری اسلامی است که از سوی رهبر معظّم انقلاب اسلامی،مطرح شده است.جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقادات،باورها و سیاست خود،اموری را در سطح ملی و بین المللی،نفی و طرد می نماید و در مقابل وظایف و کارکردهایی را برای خود اثبات و آنها را مشی خود قرار می دهد.

دشمن نسبت به این امور،چه نفی ها و چه اثبات ها،موضع گیری می نماید.دشمن نفی ها را برخلاف اثبات های خود و اثبات های نظام را مخالف نفی های خود می بیند.

وقتی جمهوری اسلامی،فرهنگ منحط غرب را نفی می کند،این دقیقاً در خلاف جهت خواست و منافع نامشروع قدرتهای استکباری است.در مقابل زمانی که یاری به مظلومان و ایستادگی در برابر قلدری ها را اثبات و سیاست اساسی خود اعلام می کند و در بر آن پافشاری می نماید،مخالف خواست قدرتهای ستمگر بین المللی و نفی آنها یعنی تسلیم شدن دربرابر زورگوییهاست.

این که آمریکا،به عنوان رأس فساد بین المللی،می گوید که ایران بایستی رفتار خود را تغییر دهد،بر همین مسأله تأکید دارد که نفی و اثباتهای جمهوری اسلامی بایستی بر اساس تعریف و منافع آنان تغییر کند و تسلیم گفتمان رایج ظالم و مظلوم،مستکبر و حقارت زده باشند!

اگر نفی و اثباتهای جمهوری اسلامی ایران،تنها در محدوده ی جغرافیایی آن باقی می ماند،مسأله چندان اهمیتی برای شیطانها نداشت،امّا منش و روش جمهوری اسلامی ایران،برای ملّتهای جهان بویژه مسلمانان الگوست.آنها از این بیداری اسلامی و خیزش ملّتها در هراسند و لذا تمامی سعی و امکانات خود را به کار می گیرند تا این الگو را ناکام سازند.

«نفی»های جمهوری اسلامی
برخی از «نفی»های جمهوری اسلامی را رهبر معظّم انقلاب اسلامی چنین بر می شمارند:
جمهوری اسلامی تعدادی «نفی» با خود دارد.
– نفی استثمار؛
– نفی سلطه پذیری؛
– نفی تحقیر ملّت به وسیله قدرت های سیاسی دنیا؛
– نفی وابستگی سیاسی؛
– نفی نفوذ و دخالت قدرت های مسلّط دنیا در کشور؛
– نفی سکولاریسم اخلاقی،اباحیگری؛
اینها را جمهوری اسلامی قاطع نفی می کند.1

«اثبات»های جمهوری اسلامی
و برخی از «اثبات»های نظام جمهوری اسلامی را نیز از این قرار نام می برند:
مواردی را هم [جمهوری اسلامی] اثبات می کند:
اثبات هویت ملی،هویت ایرانی؛
اثبات ارزشهای اسلامی؛
[اثبات] دفاع از مظلومان جهان؛
[اثبات] تلاش برای دست پیدا کردن بر قله های دانش،…
اینها جزو چیزهایی است که جمهوری اسلامی بر آنها پافشاری می کند.2

«نفی» و «اثبات»ها،دلیل دشمنی آمریکا و صهیونیسم
این جهت گیری ها و و موضع گیری های نظام،یعنی «نفی»ها و «اثبات»های آن،علّت اصلی دشمنی استکبار جهانی و اذناب او با انقلاب اسلامی و ملّت ایران است.این نظر درست نیست که اگر نظام اسلامی با مستکبرین جهان بویژه آمریکا مذاکره و مصالحه کند تمام مشکلات و دشمنیها تمام خواهد شد.دشمنی زیاده خواهان عالم،زمانی پایان می پذیرد که هویت،محتوا،فرهنگ و شخصیّت ملّت و انقلاب را که همان اسلام و ایمان دینی است از بین ببرند و او را تحقیر و تسلیم خود سازند.

«این نفی و اثبات،اینها دلیل دشمنی آمریکا و دشمنی شبکه ی صهیونیستی دنیاست.اگر نفوذ آمریکا را قبول کنیم،دشمنیها کم خواهد شد؛اگر راضی شویم که ملّت به وسیله ی بیگانگان به طرق مختلف تحقیر شود؛دفاع از هویت ملی یا دفاع از ارزشهای اسلامی را کنار بگذاریم،مسلماً دشمنیها به همین نسبت کم خواهد شد.

این که می گویند جمهوری اسلامی رفتار خود را عوض کند،یعنی این! شنیده اید گاهی مسئولین سیاسی کشورهای مستکبر از قبیل آمریکا،درباره ایران صحبت می کنند،می گویند.

ما نمی گوییم جمهوری اسلامی از بین برود،می گوییم جمهوری اسلامی رفتارش را عوض کند.رفتارش را عوض کند.یعنی این؛یعنی از این نفی و از این اثبات دست بردارد.این را می خواهند.»3

الگو بودن «نفی» و «اثبات» جمهوری اسلامی ایران
همچنین،دشمنان از آن رو با نفی ها و اثبات های جمهوری اسلامی مخالفند که اینها به عنوان الگو مورد نظر و عمل مسلمانان و آزادگان جهان قرار می گیرند.

«آنچه من می خواهم عرض کنم و این بیانات با توجّه به آن انجام شد،این است که این دو،باید ناظر به یک هدف باشند؛و آن،تکمیل زندگی مردم است.حوزه ی کامل؛دانشگاه کامل.هر کدام به معنای کمال حقیقی خودشان؛و هماهنگی این دو با هم.آن وقت ملّت،ملّت مستقل،و جامعه ی ایرانی،جامعه الگو دهنده خواهد شد.یعنی این انزجار شما نسبت به دشمنان دین – دشمنان مقتدر دین،که امروز از قدرت دنیایی برخوردارند – تثبیت خواهد شد.نفیِ ملّت ایران،یعنی این کلمه ی نفی ای که ملّت ایران،از زبان خودش صادر می کند.آن «نه»ای که می گوید،یا اثباتی که از زبان جاری و صادر می کند،هر دو،در دنیا الگو خواهد شد.و امروز،بشریت به این الگو نیازمند است».4

پی نوشت ها
1- رهبر معظّم انقلاب اسلامی،دیدار با اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت،در تاریخ 24/9/1387.
2- همان.
3- همان.
4- همان.
منبع : ساخت حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران – مؤسسه فرهنگی و هنری قدر ولایت.

انتهای پیام