می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شـــــرمندتــــــم ای شهیـــــــد!!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:ساده نگذر…2167228062973224577

ساده نگذر از کنار پوتین های بی پا

که پاهایشان بدن ها را بردند

تا تو آسوده قدم برداری