سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هم “””سانتریفیوژه ها ” ایستادند و هم مردم، “سانتریفیوژها ” از حرکت و مردم در صف!

نوبت شما  نوشت:

سبد کالا

مهرداد بذرپاش: نماینده مجلس:

این روزها در مجلس شدیدا درگیر بودجه هستیم و وقت برای نوشتن نداشتم اما ناراحتی نتیجه دیدن صحنه های توزیع سبدکالا انگیزه کافی برای نوشتن ، وقت گذاشتن و قلم زدن را برایم بوجود آورد.

حال برخی متوجه شدند کارآمدی به ژست آنچنانی نیست بلکه کارآمدی به کار شبانه روزی، دقیق، مجدانه، مجاهدانه و خالصانه است.

برخی فکر می کردند هر چه طرف حرفهای بزرگ بزرگ بزند و نظام را زیر سئوال ببرد و با هیبت خاص ظاهر شود کارآمد است اما حال متوجه شدند که مسیر پیشرفت کشور از این مسیر نمی گذرد.

هم مردم در صف ایستادند و هم سانتریفیوژها از حرکت ایستادند. آیا بهتر نبود دولتی که توانایی تشخیص دهک های درآمدی مردم را ندارد و این کار را نقض حریم خصوصی مردم می داند این پول را بصورت مساوی به مردم پرداخت کند تا هم متناسب با جمعیت خانوارها به افراد تخصیص می گرفت و هم مردم حق انتخاب پیدا می کردند.

اصرار بر دادن سبد کالا بدون توجیه و عدم پرداخت پول به خود مردم و نیز پرداخت سبد کالای مساوی به خانوارهای با جمعیت متفاوت چه توجیهی داد؟

متاسفانه این روزها بوی پوپولیسم از اقدامات کسانی که ادعای مخالفت با پوپولیسم را داشتند به مشام میرسد.
راستی مگر خزانه خالی نبود؟ پس پول این سبدها از کجا آمده است؟ از کدام ردیف قانونی؟

 

انتهای پیام