مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هفت سین

 نوبت شما به نقل از ” سروقامتان دامغان ” نوشت: توفیق داشتم چند سالی عید را در جبهه بودم.

th

توفیق داشتم چند سالی عید را در جبهه بودم. یکی از اشتیاق­های ما این بود که حتماً سال تحویل خط مقدم باشیم. عید آن سال یک مقدار زودتر از تحویل سال سنگری خالی پیدا کردم تا اگر حالی بود، مناجاتی، ذکری و حضور قلبی هنگام سال تحویل داشته باشم. موقع سال تحویل پیش رزمنده­ها رفتم. آنها به شوخی می گفتند هفت سین درست کنیم. سال تحویل شود و هفت سین نباشد باید چکار کنیم؟! گفتم ما هم هفت سین داریم. سنگر، سرنیزه، سمبه تفنگ، سفره، ساعت، سید[یکی از بچه­ها سید بود.] و سَر. با این هفت سین از سال 63 بیرون آمدیم و عید را رد کردیم.