می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجرده پروژه عمرانی در بخش مرکزی افتتاح شد.

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجرامروز باحضور قاضی فرمانداروصادقی بخشدارمرکزی وسایرمسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان میامی ده پروژه عمرانی در بخش مرکزی افتتاح شد.

14

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجرامروز باحضور قاضی فرمانداروصادقی بخشدارمرکزی وسایرمسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان میامی ده پروژه عمرانی درزمینه های ابرسانی واب اشامیدنی ومخابراتی وکشاورزی ودام داری ودامپروری وروشنایی معابروتابلوعلائم معابروستایی وپارک وفضاهای بازی وتفریحی وبرق رسانی واصلاح شبکه ابرسانی وبهسازی ومرمت قنوات ومکانهای مذهبی درروستاهای کلاته اسد،محمدآباد،جودانه ،ارمیان,کوهان,بکران،فرومد,فیروز آباد,عباس آباداز بخش مرکزی میامی افتتاح و تعداد1585خانواردراین زمینه های بهرمند میشوند.

این پروژه هابااعتبار پنج میلیارد یکصدپنجاه وپنج میلیون ریال بهربرداری رسید.

 13 15 16 18 17 11 9 10 8 7 4 5 3