می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

گداپروري؟؟؟؟؟

نوبت  شما به نقل از وبلاگ”زمردی در دل کویر “نوشت:

دوباره شكستن حرمت مردم!!!!!

دوباره بستن صفهاي طويل به گدايي روزي ازخلق !!!!!!!!

دست به سوي خلق درازكردن!!!!!!!!!!

اين گداپروري است يا حقوق سرماه داشتن!!!!!!!!!!

كدام؟؟؟؟؟؟؟

يادآن سياست انگليسي مي افتم كه!مردم راگرسنه نگه دار تابتواني برسرشان حكومت كني!

البته راست مي گويد وگرنه مردم اورا گدا وگرسنه و….معرفي مي كنند!!!

چون سياستمدار ساده نمي خواهند!!!