می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برای ازتو نوشتن زمان لازم نیست…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

فاطمة الزهراء

 المغصُوبة ح ـــــقّهـــــــا … المخ ــــــفِیة قبـــرُهـــــــا … المج ـــــهُولة قدرُهـــــــا

من هر بــار کهـ از تــــو نوشتــــه ام باریـده ام …

من هر بــار کهـ از تــــو نوشتــــه ام باریـده ام …

من هر بــار کهـ از تــــو نوشتــــه ام باریـده ام …

مثل یکـــــ علامت سؤال مــاندی تا ابـد بـرای دنیــا؛

زمـان رفتنت، قبرت، حقّت، قَــدر و شـــأن و منزلتت

 

انتهای پیام