مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

افتتاحیه ی دادگستری شهرستان میامی

نوبت شما به نقل ازوبلاگ” سیمای میامی” نوشت:

افتتاحیه ی دادگستری شهرستان میامی که باحضور فرماندارومدیران دستگاه های اجرایی وحجت اسلام میرمحمدی ریاست دادگستری شاهرود وحجت الاسلام مومنی امام جمعه موقت میامی برگزارشد.

206

اماربالای پرونده های دادگاه هانشان ازقانون گریزی است این مطب رااقای حقی معاونت اداره مالی مدیرکل دادگستری استان سمنان درمراسم افتتاحییه دادگستری شهرستان میامی که باحضور فرماندارومدیران دستگاه های اجرایی وحجت اسلام میرمحمدی ریاست دادگستری شاهرود وحجت الاسلام مومنی امام جمعه موقت میامی برگزارشد .بیان کرد.ودرادامه گفت:

201

اگرقانون خط قرمزباشد وازاین خط قرمز ردنشویم وقانون راملاک قراردهیم دیگرنیازی به دستگاه قضایی نیست ودرحقیقت گذشتن ازقانون نشانه پاگذاشتن برروی حقی است وقانون یکی ازابزارهای دستگاه قضایی است ومهمترین کاردستگاه قضایی اجرای دقیق قانون است.

205

وباید همه ازمزایای قانون بهرمند وباکسانیکه قانون رانقض میکنندقانون اجازه برخورد باهمین افرادراداده است واگرقانون درست اجرانشودامنیت ازبین میرودودستگاه قضایی بایدازامنیت سیانت کند وامنیت مردم راتامین کندوماباید به نحوی عمل کنیم که مردم درامنیت ومجرمین درهراس باشندواین اصل عدالت است

مومنی امام جمعه موقت دراین مراسم گفت :

200

ازدیاد پرونده دردستگاه قضایی نشانه پیشرفت نیست بلکه نشانه پسرفت است وباید باکارهای فرهنگی سعی برکم شدن اختلافات کنیم واگردرجامعه درهرموقعیت ومسئولیتی هستیم خودرادرجای ارباب رجوع وفردمقابل خودقراردهیم جامعه ماجامعه عدالت محورخواهد شد.

203

دراین مراسم اقای عباسعلی اکبری به عنوان ریاست دادگستری شهرستان میامی واقای رحیم عامری به عنوان دادستان این شهرستان معرفی شدند.

208

204

درپایان این مراسم باحضور شرکت کنندگان ساختمان اداری دادگستری میامی افتتاح شد.2

این پروژه بازیر بنای 350مترو ازمحل اعتبارات قوه قضایی دردوطبقه احداث شده است وامروز افتتاح وبه بهربرداری رسید.

206