می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

روزگار نحسی . . .

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:نحس فقط امروز نیست که اجنبی ها آمدند در خانه ی ما برایمان تعیین تکلیف کردند، با غرور . . .

94592448585931966593

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

روزگار نحسی . . .

نحس فقط امروز نیست که اجنبی ها آمدند در خانه ی ما برایمان تعیین تکلیف کردند، با غرور . . .

نحس تر از امروز آن روزیست که دریوزه های فرصت طلب چوب معیشت را گذاشتند لای چرخ انقلاب . . .

نحس تر از آن هم روزیست که احمق های یک دنده چوب معیشت را دادند

به دست فرصت طلب های دریوزه . . .

چراغ مصطفی خاموش نخواهد شد و زمستان خواهد رفت و ذغال خواهد ماند و روسیاهی

خار در چشم و استخوان در گلو سکوت میکنیم و صبر . . .

انتهاي پيام.