مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهدای شهر کلاته خیج

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کلاته خیج” نوشت:

کلاته خیج

1- شهید حاج عبدالله عرب نجفی                     41- شهید حجت الله نیکوئی

2- شهید مسلم عرب نجفی                           42- شهید رمضانعلی عجم اکرامی

3- شهید رجبعلی عرب                                  43- شهید محمدعلی ختیال

4- شهید غلامرضا عرب نجفی                         44- شهید عیدمحمد عرب انصاری

5- شهید غلامعلی عرب عامری                        45- شهید رجبعلی عرب خالقی

6- شهید عباسعلی عرب خالقی                       46- شهید عباسعلی عرب

7- شهید عید محمد عرب عامری                       47- شهید عبدالله عرب انصاری

8- شهید رمضان دلیرش                                    48- شهید اسماعیل عرب

9- شهید حسنعلی عرب انصاری                          49- شهید حسنعلی عرب ترابی

10- شهید ابراهیم عرب جودانه                            50- محمدحسین عجم

11- شهید محمدعلی عجم                                51- شهید گل محمد نوری

12- شهید رحمت الله دست افکن                        52- شهید علی اصغر عجم اکرامی

13- شهید اکبر عجم اکرامی                              53- شهید حسن عجم

14- شهید ولی الله عجم اکرامی                         54- شهید عید محمد عجم اکرامی

15- شهید عزت الله علی عرب                            55- شهید رمضانعلی مجیدی

16- شهید حسن عرب زینلی                              56- شهید اسدالله غنی

17- شهی علی اکبر عرب خالقی                        57- شهید محمد عرب

18- شهید قاسم عرب عامری                             58- شهید مرادعلی نورورزی

19- شهید محمود علی عرب                               59- شهید مسعود عامری

20- شهید رمضانعلی نجّار                                  60- غلامرضا صباغ

21- شهید رجبعلی عجم اکرامی                          61- شهید حسن عامری

22- شهید محمود عرب انصاری                            62- شهید عظیم عرب بخشی

23- شهید سید فضل الله میری                           63- شهید علی اصغر عرب عامری

24- شهید ابراهیم عرب عامری                            64- شهید حاج سیدحسن میری

25- شهید موسی الرضا عرب خالقی                     65- شهید رمضانعلی عرب نجفی

26- شهید حسین عرب عامری                             66- شهید علی اکبر عجم

27- رمضانعلی خارکش                                        67- شهید اسدالله عرب عامری