سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چه گریه ای می کنند!

چه گریه ای می کنند!

ندانی فکر می کنی عزیزی را از دست داده اند.

ولی شاخ در می آوری وقتی می فهمی چشمهای بارانی شان فقط برای

 

این است که از اعزام جامانده اند . .