مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حضرت محمد(ص) محبت و دوستی جزء ارزشها شفارش نمود

نوبت شما به نقل از وبلاگ “چشمه” نوشت:

hazrate-mohammad-25-n

جاهلان و منفعت طلبان منحرف زمان رنج و مشقت غيرقابل توصيفی رابرپيامبرمتحمل نمودندتابلكه ازهدايتگری،ظالم شناسی و آگاهی بخشی دست بردارد ولی پيامبر(ص) با صبر و استقامت مكر و حيله گری هايشان را به بطلان كشاند.
جاهليت و خرافه گرائی آن زمان چنان دربين مردمان ريشه دوانده بودكه مشکلات و سختی های فراوانی درجهت فهماندن معايب  عقايدشوم و ضدانسانی آنها گريبان گيرترویج و هدايت گری بود. به طوري كه رمالی، جادوگری و آدم كشی درميان مردم به عنوان واقعيت زندگی روزمره تبديل شده بود. پيامبر(ص) با الهام و استعانت ازخداوند متعال ارزش های واقعی و ضدارزشهارا به مردم امرو نهی نمود.حضرت محمد (ص) محبت، دوستی، برادری، مدد همديگر، اطاعت حق تعالی، تعامل، صداقت، امانتداری، شفافيت، حلال خوری و ظلم ستيزی راجزءارزشهای لاينفك الهی و انسانی و حرام خوری، دزدی ،دروغ،رشاء،ارتشاء،خونريزی،ظلم،بی عدالتی، ريا، چاپلوسی، عوامفريبی، فتنه گری، اختلاف افكنی، توهين، تهمت، خودكامگی، تبعيض، ستم و شرارت را به عنوان ضدارزش وخلاف احكام الهی و انسانيت تفهيم و ابلاغ نمود.
اما متأسفانه امروزه درجوامع اسلامی فتنه گری، اختلاف افكنی، كشتار، عدم تعامل رواج پیداکرده است. در واقع اینگونه مسائل رنج آور واختلاف افكن جزء منكرات دین مترقی و مهرورز اسلام است كه دچارمسلمان شده بلکه بايستی به طورجدازآنها پرهيزشودتا لطمه به وحدت و صمیمیت مسلمین نزند.
پس بيائيم درميلاد مبارك پيامبرعزيزمان اختلافات و دشمنی هارابه دوستی ،تعامل و صميميت تبديل كنيم. درواقع مابايستی به وصل و تحكيم بينديشيم نه به فصل و اختلاف. ميلاد مبارك پيامبر (ص)برهمه مسلمانان و آزادگان جهان تبريك «تندرست و شادمان باشيد»

انتهای پیام