دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

همایش پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

نوبت شما به نقل از” سیمای میامی” نوشت:

همایش پیشگیری ازاسیبهای اجتماعی باحضور اقای یوسفی اصفهانی رئیس اداره پیشگیری ومراقبت ازاسیبهای اجتماعی اداره کل اموزش وپرورش استان سمنان واولیائ دانش اموزان درمحل سالن اجتماعات معلم میامی باهدف ارتقائ سطح اگاهی والدین ازاسیبهای دوران جوانی ونوجوانی برگزارشد.

یوسفی اصفهانی دراین همایش گفت:

177

برای موفقیت درمحافظ ازجوانان دردرمقابل اسیبها باید اگاهی ازشبیخون های فرهنگی دراینترنت وشبکه های ماهوارهای واسیب شناسی وسپس پاک کردن عامل اسیب درخانواده وبعدازان اموزش فرزندان ایشان درادامه تاکید کردانسان باهوش مشکلات راحل میکند ولی انسان عاقل پیشگیری ازهرمشکل رامی نماید.

176