مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

همایش مهندسی فرهنگ نام و نام گزینی

نوبتشما به نقل از” سیمای میامی” نوشت:

همایش مهندسی فرهنگ نام وگزینی باحضور اقای طالب بیدختی مدیرکل ثبت احوال استان  مسجد باهدف مشارکت مردم درفرایندگزینش نام اصلح واستفاده ازتجربیات ودیدگاههای صاحب نظران وبانحوه انتخاب نام مناسب برای فرزندان درمحل جامع برگزار شد.

مدیرکل ثبت احوال1
اقای طالب بیدختی دراین همایش گفت :

مدیرکل ثبت احوال

رسانه ها نقش بسیار دراشائه فرهنگ نام گذاری دارندوباپخش برنامه ها وسریالها فرهنگ نام نیکورادرجامعه ترویج وازاستفاده کردن نامهای اسلامی دربرنامه پرهیز کنند. طالب بیدختی درادامه گفت:وکاهش جمعیت کشور حاصل تبلیغات نابجا درکشور است که باضربه زدن به باروری باعث کاهش تولدوجمعیت شده است که برای کشور یک تهدیدبرای اینده کشوروانقلاب اسلامی است.

184