اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اولین دوره کلاس های امداد ونجات در میامی

نوبت شما به نقل از وبلا گ” سیمای میامی“نوشت:

اولین دوره کلاس های امداد ونجات برای داوطلبان هلال احمر باحضور اقای حسن محمدی رئیس جمعیت هلال احمر شاهرودو30نفرازداوطلبان شهرمیامی درمحل مجتمع اداری بخشداری مرکزی میامی باهدف ارتقائ سطح امادگی عمومی جامعه درمقابل حوادث وبلایای طبیعی وکاهش صدمات درمقابل حوادث  برگزار شد.

178
حسن محمدی درشروع این کلاسها گفت اموزش مردم یکی ازبهترین راههای کاهش صدمات است وهرچه اموزش کیفی ترباشدامارتلفات کمتراست   .

ریس هلال احمر شاهرود
شرکت کنندگان دراین کلاس عملیات سی پی ارواحیای قلبی رازیرنظر اقای حسن محمدی فرا گرفتند
گفتنی است شرکت کنندگان 18سرفصل ازقبیل احیائ مصدوم واحیایی ریوی وکنترل خونریزی وشکستگی وسوختگی زخمها وپانسمان گرمازدگی وسرمازدگی راطی35ساعت فرامیگیرندوبعدازقبولی درازمون میتوانند عضو جمعیت هلال احمرشوند .لازم به ذکراست این کلاسهابرای 30نفرازخانمهای داوطلبان نیز برگزارومیشود
179