مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تا “ابــــ ـــد ” به آنان “مدیونیمـــــ… “

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: مردان سرزمینمــــــــــــــــــان اینگونه تمرین ایثار میکردند…


siMV2G_535

مردان سرزمینمــــــــــــــــــان اینگونه تمرین ایثار میکردند…

برای من… برای تــــــــــــــــــــــــــو

تا ابـــــــــــــــــــــــــد به آنان مدیونیمــــــــــــــــــــــــ…