می 17, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بی خود نیست که معجزه آخرین پیامبرش کلمه است!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:  کلمه می تواند به معراج ببرد…کلمه می تواند از هستی بیندازد

96918011119397019288

کلمه می تواند تیغ باشد،زخم بزند

کلمه می تواند مرهم باشد

کلمه می تواند بی تاب کند

کلمه می تواند تسلّی بخشد

کلمه می تواند بیمار کند

کلمه می تواند شفا بدهد

کلمه می تواند به معراج ببرد

کلمه می تواند از هستی بیندازد

بی خود نیست که معجزه آخرین پیامبرش کلمه است! دلم

کلمه خوب می خواهد…

انتهای پیام

http://hasrat91.blogfa.com/