می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حـــاجی شرمندتیمـــ…

نوبت شما به نقل از وبلاگ”معبرسایبری بی سنگر“نوشت:

        52915783288801932688.jpg
حــاجــی چــنــد ســالــی اســت کـــه جـنــگ تــمام شده و ایــن روزهــا..!

دیگــر شـمــا را بــدســـت فــرامـــوشــی سپــردیم..!؟

.
حـــاجی ایـــن روزهـــا…!!

صــدای رپ های لـس آنـجـلسی بلـنـدتر از الله اکبـر شــما بـه گــوش میـرسد.!

 

e0232a7ee3e05024b79d3072c5f77e70-425
.
.
حــاجی ایـن روزهــا حــرف هایـت بــرای بـعضـی ها قـدیمـی شده..!

مـیـگویــند عـصـر”عـصـر تـمــدن و روشنـفـکری اســت..!!

.
هــرزگـی مْــد روز گـشـته بـرای بعــضی ها در خــیابــان ها..!

بعــضی ها هــم چشــم هــایـشان را سیــراب مـیـکـنند از..

نـگـاه هــای آلــوده ای کــه بــرای تـن دختــرکان تــیــز مـیشود..!؟
ca3efb0c685f6c6da4ba4a2f3256c0e2-425
.
.
حــاجی خــوش بحالـــتان بـا خـوب کـسی معــامـله کــردید..
جـسم و جـانــتان و حتـی ســرت را بــرای رضــای الله تقــدیم کــردید..؟
1383780978799487_large.jpg
.
ولـــــی….!!
ایــن روزهـــا در دمـــای زیـــر صــفــر پــایـتـخــت..!
45826998813073936608.gif

بعضی ها صورتشان از سرما میلرزد…

اما حاضر نیست شالش را کمی جلوتر بکشد.!

97045953492408725170.jpg
نمــیدانــم بــا چــه کـسی مــعاملــه مـیـکنـند آنــهایـی کــه..!

زیـبایـی خــودشــان را فـــدای چشــم هــای گــرسنه خیـــابانی میــکنند..!؟

0.965772001304149359_taknaz_ir.jpg
نـمیدانم بـا چـه کـسی معــامـله مـیکــنند آنـــهایی کــه در ایـن ســرما..!

شـال نــازک میـپوشـند و گــردن و گــوشـشونـو مـینــدازن بیــرون..

و ســاپــورت میـپـوشن کـه از بــرگ گْـل نــازک تـــر..!؟

.

آیــا میخواهند ثـابت کنند که خـوشکل تر از حورالعین های بهشتی هستند..!!

شـــــایــــــــد..!؟

82714059147749075918.jpg
.
.
حاجی از شـما شرمنده ایم که آرمان ها و سبک زندگیتان را فراموش کردیم.!
18_Untitled-1_L.jpg

و ایـــن روزهــــا…!

بعــضـی ها افــکار ســریال هــای مـــاهـــواره ای را مــونـتـاژ مـیـکـنند…

و قـدم رنـجـه مـیـکـنـند بـه خـیـابـــان ها..!
93227749288439275279.jpg
.
ایـــن روزهــــا..!
بــعضـی از رذیــلـت هـا تــبدیــل بـه فـضـیلــت شــدند..!!

بعــضـی ها کـلـی افـتـخـار مـیـکـنـند بــه داشــتن دوســت د خ ت ر..!!

09639592980571783693.jpg
وقتــی بــه آنــها میــگویـــیم کــــه..!

ارتبـــاط صـمـیـمـی بــا زنــان نــامــحــرم..! حـــرامـــه…؟

.

میـــگن کــه..! ولـن کــن بـابـا مـقـدس بــازی در نیـــار..!

بقـــول خــودشان..! ایـن افـکـارت مــال عـهـد عـتـیقـه..!؟
47595178544475548906.jpg
206.gif

تنـهای تنــهای تنــها نوشـت..

مـکه مـن فـکـه بْـود مـنـای مــن دوکـوهــه
دنـیا بـرام یـه زنــدونـه تـو ایـن دوره زمـونه
کسـی نـمونـده بـرامـون کمـی از شـهدا بخونـه
09334448220848773914.jpg