مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سوی عرش کبریا

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کلاس معرفت” نوشت :

                                     پــلــه پــلــه!


تــا بــه مــلاقــات

  خـــدا مـــی رویـــم…….