مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

درآمدی بر میان بستن در زورخانه

نوبت شما به نقل از وبلاگ “شهدای زورخانه بستان شهر سمنان” نوشت:

zoor

در فتوت نامه سلطانی تحت عنوان درّ معانی و فواید متفرقه که تعلق به شدّ دارد، درباره شرایط میان بستن یا کمربستن که ازآداب دینی ایرانیان باستان بوده و در میان جوانمردان بعد از اسلام، هنگام رسیدن به مرحله شدّ صورت میگرفته، اصولی از آیین فتوت مخصوص شدّ بیان گردیده که آداب و دستورالعمل ­های آن میبایست به عیاران و شاطران تعلق داشته باشد. ” شدّ ” روی به مبارزه نهادن، استواری در کسوت یافتن، دویدن یا یکباره وارد مرحله بزرگی شدن و همچنین نیرومند شدن معنی میدهد

استاد هنگام رسیدن شاگرد به مقام شدّی طی انجام تشریفاتی، کمر او را با پوشاندن شلوار کشتی می­بست و در همان حال کلماتی مانند دستور عمل گل کشتی منتها درباره فتوت بر او می­خواند. اکنون در اینجا سخنانی که توسط استاد به شاگرد هنگام کمربستن او در قرن نهم گفته می­شده از فتوت نامه سلطانی آورده می­شود.

اگر پرسند کلماتی که استاد در وقت میان بستن بر شاگرد می­خواند چند است؟ بگوی دوازده. اگر پرسند آن دوازده کلمه کدام است؟ بگوی:

اول) تولی به دوستان خدا

دوم) تبری از دشمنان خدا

سوم) امر به معروف

چهارم) نهی از منکر

پنجم) عدل کردن

ششم) دست از حسد برداشتن

هفتم) شرایط فتوت دانستن و بجای آوردن

هشتم) جوانمردی کردن

نهم) با پیر مرید بودن

دهم) مرید را پیر بودن

یازدهم) غالب را نازل بودن

دوازدهم) نازل را غالب شدن.

CrThumb.aspx

اگر پرسند که بستنی­ها چند است و گشادنی­ها چند؟ بگوی: دوازده چیز بستنی است و چهارده چیز گشادنی.

اگر پرسند که بستنی­ها کدام است؟ بگوی:

اول) بستن چشم از نظر حرام و نادیدنی­ها

دوم) بستن گوش از ناشنیدنی­ها

سوم) بستن زبان از ناگفتنی­ها

چهارم) بستن فکر از غیر

پنجم) بستن سینه از حسد و کینه

ششم) بستن دل از شک و شرک

هفتم) بستن دست از آزار خلق و ناگرفتنی­ها

هشتم) بستن حلق از لقمه حرام و ناخوردنی­ها

نهم) بستن بند فتوت از زنا و ناکردنی­ها

دهم) بستن پا از مواضع تهمت و نارفتنی­ها

یازدهم) بستن خاطر از فکرهای بیهوده

دوازدهم) بستن راه بخل و طمع.

اگر پرسند گشادنی­ها کدام است؟ بگوی:

اول) گشادن در به روی میهمان

دوم) گشادن بند سفره برای گرسنگان

سوم) گشادن پیشانی برای ملاقات مردمان

چهارم) گشادن چشم به دیدار پیران و مریدان

پنجم) گشادن گوش به سخن استادان و عارفان

ششم) گشادن زبان به ذکر حضرت سبحان

هفتم) گشادن دست به شفقت و احسان

هشتم) گشادن سینه به محبت مردمان

نهم) گشادن دل به عشق الهی

دهم) گشادن درِ فکر به حقایق اشیا کیمیایی

یازدهم) گشادن قدم به کارهای خیر و ثواب

دوازدهم) گشادن خاطر به نکته ­های اولوالالباب

سیزدهم) گشادن درِ اخلاق به نیکویی

چهاردهم) گشادن راه سخاوت و دلجویی.


تهیه و تنظیم : حاج رمضان دهرویه مدیریت زورخانه سمنان

انتهای پیام