مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

واقعا چهل سانت بیشتر نمیشد…

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت:از بس قد و قواره اش کوچیک بود
از دوره ی مدرسه کریم چهل سانتی صداش می کردند

--10

از بس قد و قواره اش کوچیک بود
از دوره ی مدرسه کریم چهل سانتی صداش می کردند

.
.
مسئول اعزام به قد و بالاش نگاه کرد
ازش پرسید: دانش آموزی؟
جواب داد: بله
بهش گفت: می خواهی از درس خوندن فرار کنی؟
ناراحت شد
ساکش رو باز کرد
کتاباش رو ریخت روی میز و گفت:
نخیر! اونجا هم درس می خونم
بعد کارنامه اش رو نشون داد
پر بود از نمرات خوب
.
.
وقتی خمپاره اومد و تکه تکه اش کرد
واقعا چهل سانت بیشتر نمیشد…