می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حجاب خون بهای شهدا

نوبت شمابه نقل ازوبلاگ”معبر سایبری بی سنگر” نوشت:

ساده نگذر از کنار پوتین های بی پا

که پاهایشان بدن ها را بردند

تا تو آسوده قدم برداری

دارم حس میکنم تو جامعه امر به معروف خیلی کم شده. دارم حس میکنم تو خانواده ها توجه به

 نوع پوشش بچه ها خیلی کم شده. دارم حس میکنم تو بوتیک ها و لباس فروشی ها، یک لباس

مناسب برا دختر خانم ها و آقا پسرای ایرانی نیست. خدایا برسان گم کرده ای که سال ها فانوس به

 دست به دنبالش می گردیم…