می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی امام جمعه فقید میامی بر گزارشد

نوبت شمابه نقل ازوبلاگ”سیمای میامی”نوشت:

مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی حاج سید مرتضی موسوی امام جمعه فقید میامی باحضورمردم  وملایت مداروحجت الاسلام ترابی امام جمعه شاهرود وحجت الااسلام احمدی امام جمعه بیارجمنددرمحل مسج جامع میامی برگزارشد.
ترابی امام جمعه شاهرود دراین مراسم معنوی گفت:140

باازدست دادن عالم شکافی دردین ایجاد می شود که پرشدن اینشکاف بسیارمشکل ومدت زمان زیاد طول میکشد ایشان درادامه گفت عالم حافظ حریم دین همانندمجاهددرراه خداکه ازحریم جغرافیایی دفاع میکند می باشد .

141

وجایگاه عالم جایگاه انبیائ ودرادامه راه انها میباشدچراکه هم تبلیغ دین میکند وحافظ جایگاه انهاست ترابی درادامه متذکرشدعالمان هم سرمایه انبیائ وهم میراث پیامبروائمه هستند ومردم میراث برعالمان که تبعیت کنندازعالمان دینی میباشند ترابی گفت موسوی دربحث علم استادحوزه ودانشگاه ودربحث خطابه درسنگرامامت جمعه میامی وراه گشا ودلسوز ومعنوی درطول زندگی بود   .

142

143

144

138