مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مراسم گرامیداشت 9دی که درمحل مسجد جامع میامی برگزارشد

نوبت شما به نقل ازوبلاگ” سیمای میامی” نوشت:

دکترجلالی درادامه دومین جرم ملت ایران درمسیر ائمه بودن ودارا بودن فرهنگ عاشوراوعاشورایی بودن انقلاب وبه نتیجه رسید انقلاب ازمحافل عاشوراوسومین جرم ملت ایران استقلال خواهی وخواستن جمهوری اسلامی مستقل میباشد .

652

جلالی خاطر نشان کرداگرامروز غرب به هسته ای ایران زوم کردبه این خاطر است که مامیخواهیم خودمان هسته ای راکنتل وراه اندازی کنیم جلالی متذکرشددرتمامی مواردایران هیمنه امریکارادرهم شکسته است وامریکا نیز باهدف قراردادن هواپیمای مسافری جنگ تحمیلی راه اندازی جنگ فرهنگی وشبیخون فرهنگی وامروزباتحریمهای ظالمانه ولزطرف دیگربا راه اندازی شبکه های ماهوارهای واینترنتی وهدف قراردادن بنیان خانواده وایجاد فتنه درسال88به مقابله بامردم بیدارواگاه ایران برخواسته که باحضورمردم بابصیرت ایران درهمه مواردشکست خورده است .

19

جلالی درادامه به فتنه 88پرداخت وگفت مردم ما طبق قانون درانتخابات 88شرکت وحماسه حضور40میلیونی راافریدن که دنیا درمقبل ان متحیر شده بود که مردم ایران باحکومت دین محورباچه شورونشاطی انتخابات باحضور همه اقشاربرگزارکردوثابت کردمایادگرفتیم اختلاف نظرداشته باشیم ولی باحضور قانون مندانه درانتخابات دریک جهت اختلاف نظرهارا حل وبه قدرت تبدیل کنیم ولی درسال88دشمن باراه اندازی فتنه قصد منحرف کردن این حرکت عظیم مردمی راداشتندولی ایجاد حماسه ماندگارمردم ایران درسال88 همانندگذشته دشمن شکست.

7