مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اولین مرغداری صنعتی باظرفیت 50هزارقطعه درمیامی به زمین زده شد

نوبت شما به نقل از وبلا گ”سیمای میامی” نوشت:کلنگ اجرایی پروژه اولین مرغداری صنعتی باظرفیت 50هزارقطعه باحضورفرماندار ومسئولین دستگاههای اجرایی درمیامی به زمین زده شد.

قاضی فرماندار دراین مراسم گفت :

ضمن اینکه تمامی زیرساختها اماده پذیرش سرمایه گذاردرشهرستان میامی می باشد. این شهرستان درصنایع تبدیلی واستعدادهای کشاورزی ودامپروری میباشد که سرمایه گزاران میتوانند بهرمند وقدمهای موثری درزمینه اشتغال بردارند.این مرغداری درزمینی به مساحت 14500مترمربع وزیربنای3888مترمربع بااعتباریک مییاردونهصدونودمیلیون تومان که یک میلیاردودویست پنجاه میلیون تومان تسهیلات ازمح ل طرح توسعه کشاورزی شهرستان میامی ومابغی توسط سرمایه گذارتامین می شود.