سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

3 کیلو و ۵۰۰ گرم بود

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: نگاهم کرد و گفت : حاجی دوباره دارن شهید میارن ! بعد با یه لحنی گفت : یه استخون و یه پلاک بی نشان !!!
51328544
نگاهم کرد و گفت : حاجی دوباره دارن شهید میارن ! بعد با یه لحنی گفت : یه استخون و یه پلاک بی نشان !!!
یاد حرف پدر شهیدی افتادم که وقتی پسرشو آوردن
ترازوی اشپزخونه رو گذاشت ، و وزن کرد ،..
3کیلو و ۵۰۰ گرم بود
رو کرد به مادر شهید و گفت حاج خانوم غصه نخوریا .

دقیقا همون وزنی که وقتی به دنیا اومد