مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نماز اول وقت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ایران زیبا” نوشت:

جوانے نزد شیخ حسنعلے نخودکی آمد و گفت:


سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما مےخواهم.

قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

قفل سوم اینکـه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ فرمود :

براے قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟!

شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !

کسی که در برابر خداوند زانو می زند


می تواند در برابر هر کسی ایستادگی کند . . .

 

76398452190343084520

انتهای پیام