سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اولین گردهمایی انتقال یافته های پژوهشی تغذیه گندم وتغذیه چغندرقند درمیامی برگزارشد

نوبت شما به نقل از وبلاگ”سیمای میامی “نوشت:

اولین گردهمایی انتقال یافته های پژوهشی تغذیه گندم وتغذیه چغندرقند واستحصال وجمع اوری اب باران برای باغات دیم درمیامی برگزارشد.این گردهمایی درمحل سالن اجتماعات فرمانداری وباحضور 150نفرازکشاورزان ومحققین وپژوهشگران زراعت دیم وابی وکشاورزی مرکز تحقیقات شاهرودباهدف ارتقائ سطح دانش تئوری وانتقال تجربیات دربین کشاورزان وبررسی علل کاهش برداشت درسطح وراههای افزایش فرایند برداشت وروشهای مقابله بابیماریهاومقاوم کردن گیاه درمرحله رشدوایجاد بهروری مناسب باوضعیت ابوهوا وخاک به همت جهاد کشاورزی میامی وفرمنداری میامی برگزارشد.

022

021