مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

پژوه 206باعث قطع شدن یک درخت وشکسته شدن تیربرق شد

 نوبت شما به نقل از وبلاگ”سیمای میامی“نوشت:عدم توجه به جلووعدم توانی در کنترل وسیله ی نقلیه وسرعت غیرمجاز ازسوی راننده پژوه 206باعث بروزیک تصادف در میامی شد.عدم توجه به جلووعدم توانی در کنترل وسیله ی نقلیه وسرعت غیرمجاز ازسوی راننده پژوه 206باعث قطع شدن یک درخت وشکسته شدن تیربرق دربلوارامام رضا(ع)میامی شدخوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت

3

123

12.