می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بررسی مشکلات پروژههای مسکن مهرمیامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سیمای میامی” نوشت:درجلسه ای باحضور مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان میامی مشکلات پروژههای مسکن مهرمیامی بررسی شد

12

قاضی فرماندار گفت دستگاههای زیربط موظفنددرمدت 5روزعملکردویادلایل عدم توانایی وانجام ندادن امورمحوله رابه صورت کتبی ارائه تادرصورت لزوم بامقامات استانی مکاتبه تارفع مشکل شودهمچنین خوستاربرخورد باپیمانکارانیکه تعهدات بخصوص تعهدات زمانی رانکرده اندتوسط دستگاههای مربوطه انجام شود

45 copy

گفتنی است دراین جلسه مشکلات تاخیردرعملکردپیمانکاران واب اشامیدنی وبرق وگازرسانی به پروژههای مسکن مهرموردبحث وبررسی قرارگرفت که مصوب شدطی دوهفته زیرساختهای 50واحدی میامی توسط شهرداری وبنیاد مسکن انجام گیرد وگزارش عملکرد نیزارائه شودهمچنین ادارات گازوبرق واب به محض اماده شدن زیرساختهاجهت واگذاری انشعابات اقدام کنندهمچنین شرکت مخابرات متعهد شدهرچه سریعتراقدام به ارائه خدمات مخابراتی درپروژه 66واحدی مسکن مهراقدام کند