مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عشــقبــازی

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: وقتــی می‌پرســند :

siuSTx_250

وقتــی می‌پرســند :

نمــی‌ پزیــد در ایــن “گــرما”؟!
یــک لبخـــند بــزن
و بــگو : ســرگرم عشــقبــازی که باشــی و در اشــتیاق خاکــستر شدن،
این گرما که “شــوخی کوچــکی” بیش نیـــست!
و بعــد دقیــق شو در چــهرشان، تا خـوب بـبینـی که چــطور می‌شود با یک “چــادر”،
تمــام ِ معـــادلات عقلانــی‌شـان را در لحـــظه‌ای بر هــم زد..