سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

غيرت

نوبت شما به نقل از ” سرو قامتان دامغان  ” نوشت: گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز ، شهید شهید!

1391995_234038230094320_1267378639_n

میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که!
گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!
گفت:کی؟!!
گفتم:همون که تو نداریش!
گفت:من ندارم؟! چی رو؟!

گفتم: غیرت!!