مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عکس های قدیمی از شهر میامی

نوبت شمابه نقل از وبلاگ” شهر من میامی “نوشت: عکس های قدیمی از شهر میامی

اولین درمانگاه شهر میامی

دو تن از بزرگان میامی – سمت راست جناب جاج حسن آقای آقایی و زنده یاد مرحوم   رضا پزشکی رحمت الله علیه

 

دانش اموزان مدرسه میامی در دهه 30

 پیش اهنگان مدرسه میامی همراه با مربی خود در دهه 40