دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

داستانی از دکتر حسابی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “امیررضا همتی” نوشت:

hesabi

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید. من که نمی خواهم موشک هوا کنم . می خواهم در روستایمان معلم شوم .  دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول ، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند.

انتهای پیام