مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تودیع ومعارفه شهردار میامی

نوبت شما به نقل ازوبلاگ” سیمای میامی “نوشت: علیرضا سالار به عنوان شیشمین شهردار میامی انتخاب شد. انتقادلازمه هرمسئولیت است ومسئول نیزباید انتقاد پذیرباشد این مطلب راحجت الاسلام مومنی امام جمعه موقت میامی درجلسه شورای اداری میامی ودرجمع مدیران دستگاههای اجرایی که درمحل فرمانداری میامی برگزارشد بیان کردوتاکیدکردمسئول ضمن انتقادپذیری بایداماده حل انتقادباشدضمن اینکه برای موفقیت تامل بیشتربامردم وبامردم بودن وصحبت بامردم لااقل مردم قانع وجلوگیری ازاشتباه وانتقادمیشود

قاضی فرماندارمیامی دراین جلسه گفت مردم ولایت مدارمیامی درخلق حماسه سیاسی مقام دوم حضورهمه جانبه درانتخابات راداشتند ومسئولین ومردم باید دست دردست هم دهیم تاحماسه اقتصادی دررونق شهر ووضعیت اقتصادی قدم موثربرداریم قاضی درادامه گفت زیرساختها واستعدادهای خوبی درشهرستان میامی هستند ومانبایدمنتظرباشیم ازجایی کسی بیایدومشکل ماراحل کندبلکه بایدبااستفاده ازمشاورین وسامان دهی کمربندی وسوق دادن مسافران به داخل شهرواماده کردن فضاهای تفریحی واستراحتگاه ضمن رونق شهرازتصادفهای جادهای نیزجلوگیری میکنیم

درپایانمراسم آقای علیرضا سالاربه عنوان شهردارمیامی معرفی واززحمات اقای مجیداقایی شهردارقبل قدردانی شد