می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

گاهي اوقات دلم مي خواهد

نوبت شما به نقل از وبلاگ “زمردی در دل کویر” نوشت:

9045364337414492489

گاهي اوقات دلم مي خواهد برگردم به روزهايي كه مردان بي ادعا مي زيستن.

مرداني ازجنس نور.ازجنس غيرت نه شهوت.

اماافسوس بازگشت محال است وبه سمتي مي رويم كه نمي دانم عاقبتش چه خواهدشد.

تذكر:

البته اين بدان معنانيست كه نا اميدم !بلكه وقتي نگاه مي كني انسانهاي مغرورمدعي دلسوزي به مردم هستند،درحالي  كه همه چيزرابراي خود مي خواهندودست ضعيفان راكه مي گيري گداپروري ميدانند.

وقتي مي بيني مردم راهالو فرض كردنداسنادحاضرراكتمان ميكنندوبه راحتي دروغ مي گويند وخودرامردان راستگو مي نامندولبخندژوكوند برلب دارندوگل سفيد برروي سينه .وتونظاره گرجنايتكاري آنهاودزديهاي وخيانتهاي آنهادرپس پرده هستي ونمي تواني دم بزني نفست بندمي آيد.ديوانه مي شوي.به همين راحتي باالفاظ مردم رامي فريبند وگروهي گول اين ظاهرفريبيهاراخورده وآخرت خودرابه دنياي آنها مي فروشند.بدمعامله اي است!!

ازغرورشيطاني وبرتربينيشان بيزارم !!

مردان دروغ!!

دروغگويان راست نما!!

شايد بشوددرك كردآنجاكه امام مظلوممان درد خودرادرمواجه باغاصبان خاردرچشم واستخوان درگلو توصيف مي كند!!شايد!!

زيراكه بايد لبخندرضايت بزني!!

درصورتي كه سخت به وضعيت موجود معترضي!

اما همه منتظريم !

خدايا!!

مددي!!

 

انتهای پیام