ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برای خوب شدن فرصتی بده آقا

نوبت شما به نقل از وبلاگ”خلوت دل” نوشت:

60939014001213832959

 

برای سینه زدن رخصتی بده آقا

به دست خسته ی من قدرتی بده آقا

شبیه سال گذشته دوباره آمده ام

برای خوب شدن فرصتی بده آقا

دوباره قصد نمودم که نوکرت باشم

در این دو ماهِ عزا همتی بده آقا

دعای خیر پدر بود آمدم اینجا

به سفره ی پدرم برکتی بده آقا