دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

با داغ کربلای شما آتشم زدند…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

این اشک ها به پای شما آ ت ش م زدند

شکرخدا برای شما آ ت ش م زدند

من جبرییل سوخته بالم ،نگاه کن!

معراج چشم های شما آ ت ش م زدند

سر تا به پا خلیل گلستان نشین شدم

هر جا که در عزای شما آ ت ش م زدند

از آن طرف مدینه و هیزم،ازاین طرف

با داغ کربلای شما  آ ت ش م زدند

151b

بردند روی نیزه دلم را و بعد از آن

یک عمر در هوای شما  آ ت ش م زدند

گفتم کجاست خانه خورشید شعله ور

گفتند بوریای شما، آ ت ش م زدند

انتهای پیام