سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آقـا بیــا

نوبت شما به نقل از وبلاگ (حرف دل): کرب و بلا مجال شما با سران کفر… یکسر نمودن خطر شام با بسیج

1__57_

آقا بیا، تدارک اطعام با بسیج

پرچم زدن به گوشه هر بام با بسیج

گرچه پر است دام، ز بعد ظهورتان

منحل نمودن خطر دام با بسیج

کرب و بلا مجال شما با سران کفر

یکسر نمودن  خطر شام با بسیج

http://baharentezar.blogfa.com/