ژوئن 26, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خانه های قدیمی

نوبت شما به نقل از وبلاگ (روستای بق): این عکس ها مربوط به خانه ای است که در چندین پست قبلی نشان دادیم و آقای حسینعلی عمویی در آن عکس قدیمی داشتند ولی پس از گذشت سالها به ویرانه ای تبدیل شده است.خانه ای کنار خانه آقامحمد حسن.
2013-01-28_06.14.36_18012013667

این عکس ها مربوط به خانه ای است که در چندین پست قبلی نشان دادیم و آقای حسینعلی عمویی در آن عکس قدیمی داشتند ولی پس از گذشت سالها به ویرانه ای تبدیل شده است.خانه ای کنار خانه آقامحمد حسن.

آن روبرو دالانی سرپوشیده داشت و سقف خانه ها کنبدی بود.

آشپزخانه

در عکس محلی که به شکل نان سنگک است محل قرار دادن چراغ لامپا (گردسوز) بود و همه خانه ها دارای رف بوده و در عکس روبرو دیده می شو که وسایلشان را روی آن می گذاشتند.

خانه های تودرتو

 

http://baghdamghan.blogfa.com/