آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بدون عنوان!!!

 نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: 

خـــــــدایــــآ!

 

خـــــــدایــــآ!

بنــــدگــانـــے هســتـــند کـــه دسـتــ رد

 

بـــر تــــن پـــوش شیـــطـــآن زده انـــد…

 

آنـــهـــآ بـــرآ ے تـــو تیــپــ زده انــــد!

 

مـــگــر غــیــر از ایـــن استـــ ؟

 

بگـــذار نپســـندنـــشان..

 

آنــــها را چـــه بــــه نــگــاه غیــــر؟

 

همیـــن کــــه بنــــده ےخـــوش تیـــپـــ

 

تـــــو هســـتنــد آنــهـآ را بـــس اســتـــ.

91972339352140720849