چفیه ای که فریاد می زند…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت: چفیه ای که بر دوش رهبرمان است ، فریاد می زند که . جنگ تمام نشده . و همه ما در این فضای مجازی افسران این...