تقابل

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت: فرض کن اینها عادت کرده اند به این پارچه ی سیاه در این گرما…. فرض کن گرمشان نمیشود… فرض کن تو روشنفکری و اینها امل….