رنگ مشکی کریه است….

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: نمے دانم چطور رنـــــگ چادر مشکــــےِ من مکروه است….