انحرافات و روابط نامشروع در چت روم ها!!

نوبت شما به نقل از ” قرارگاه سایبری رسام ” نوشت: یکی از مسائلی که در نهی از منکر در  جامعه باید به آن توجه کافی شود ، منکرات رایج در جامعه است منکراتی که...