پسران سرزمین من

نوبت شما به نقل از وبلاگ“فدک…وبلاگ شخصی محسن امامی” نوشت:دیروز  داشتی مردانه در میدان میجنگیدی . . .امروز داری توی آرایشگاه ها ابرو بر میداری ، مو رنگ میکنی ، دماغت را سر بالا میکنی ....