دلنوشته…

نوبت شما به نقل از سربداران : ترجیح میدهم گوشی موبایلم ساده باشد: بدون دوربین.بدون مدیا بلیر بدون اینترنت که وقتی اقا امد بگویم اقا ماله شما تا هروقت لازم شد…….. ترجیح میدهم این روزها...