داستانی راستان…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:فرمانده این سپاه مرد با هوشی بود. می خواست بی اسب بتازد و بی جنگ ببرد. می دانست  آب اگر نباشدکار آن طرفی ها تمام است. فرمان داد...