داستانی راستان…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:بنی اسرائیل آمدند سراغ پیامبرشان که دعا بخواند ولی هر چه می نشست زیر آسمان و دعا می خواند بی اثر بود. نسیمی هم نمی وزید، چه برسد...