سوریه قربانی حقوق بشر

نوبت شما به نقل از ” علمدار کمیل ” نوشت:  دسامبر برابر با ۱۹ آذر به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.